Plan gradnje punog profila autoceste

Plan gradnje punog profila autoceste
Uvod

Nastavak projekta tzv. faza 2B podrazumijeva izgradnju drugog kolnika na dionicama Rogovići-Lupoglav (23,95 km), Lupoglav-Vranja (4,16 km), Vranja - tunel Učka - portal Kvarner (8,01 km) te tunel Učka-Matulji (11 km). Za realizaciju ovog projekta, čije su tehničke karakteristike navedene u nastavku, potrebna je Studija utjecaja na okoliš (ishođena u proljeće 2012.), zatim izrada projekata (u tijeku), izdavanje građevinske dozvole te postupak otkupa zemljišta.

Tehničke karakteristike:

Rogovići-Ivoli 5,83 km v=100km/h 2x3,5m+2,5m
Ivoli-Cerovlje 4,82 km v=100km/h 2x3,5m+2,5m
Cerovlje-Borut 5,62 km v=100km/h 2x3,5m+2,5m
Borut-Lupoglav 7,44 km v= 90km/h 2x3,5m+2,5m
Lupoglav-Vranja 4,16 km v= 90km/h 2x3,5m+2,5m
Vranja-tunel Učka 8,01 km v= 100km/h 2x3,5m+2,5m

Tlocrtni tok trase

Trasa novog kolnika od čvora Rogovići do 680 m nakon čvora Ivoli ide s lijeve strane gledano u smjeru kretanja prema tunelu Učka. Od km 6+514 (nakon čvora Ivoli) do km 25+718 (nakon potpornog zida Dolenja Vas) novi kolnik ide s desne (južne) strane nakon čega ponovo prelazi na lijevu stranu do kraja tunela Učka na kvarnerskoj strani.
Zaustavni se trak izvodi na cijeloj dužini, osim na objektima i čvorovima Rogovići i Ivoli te u tunelu Učka.
Radijusi krivina na dijelovima gdje stari kolnik ne zadovoljava projektirane računske brzine biti će korigiran (Lovrinčići, Mrzlići, Dolenja Vas).

Visinski tok trase

Maksimalni uspon +5,5%
Maksimalni pad -5,2%
Maksimalne nadmorske visine:
- Čvor Vranja 441,6 m.n.v.
- portal tunela Učka-Istra 489,7 m.n.v.
- portal tunela Učka-Kvarner 494,8 m.n.v.

Poprečni presjek

- razdjelni pojas - min. 3,0 m' 
- prometni trakovi - 2x3,5 m' 
- zaustavni trak - 2,5m' 
- rubni trak - 0,5+0,2m 
- bankina (berma) - 2,0 (2,5m) 
-------------------
UKUPNO 10,20 m

Kolnička konstrukcija

SMA 4,0 cm
BNS 8,0 cm
Nosivi sloj kamenog materijala 30,0 cm

Čvorovi

- Rogovići km 0+000
- Ivoli km 6+024
- Cerovlje km 10+685
- Lupoglav km 23+407
- Vranja km 27+860
- portal Istra km 29+765
- portal Kvarner km 35+395

Objekti
ROGOVIĆI-IVOLI LUPOGLAV-VRANJA
   
Podvožnjak u čvoru Rogovići Vijadukt Gorenja Vas
Nadvožnjak Foškići Nadvožnjak Mikuličići
Vijadukt Mečari Vijadukt Dolenja Vas
Vijadukt Pazin Nadvožnjak Prašići
Vijadukt Drazej Most Molji
Podvožnjak Vidorna  
Podvožnjak Zidarići  
Podvožnjak u čvoru Ivoli  
Most preko potoka Ivoli  
 IVOLI-CEROVLJE  VRANJA-TUNEL UČKA-PORTAL KVARNER
 Most preko potoka Ivoli  Nadvožnjak Porinja
 Most Paperte  Nadvožnjak u čvoru Vranja
 Podvožnjak Toncini  Vijadukt Zrinšćak
 Podvožnjak Stipani  Tunel Učka (druga cijev)
 Podvožnjak u čvoru Cerovlje  Podvožnjak PUO Učka (Kvarner)
   
 CEROVLJE-LUPOGLAV  
 Podvožnjak Juršići  
 Podvožnjak Dausi  
 Vijadukt Borut  
 Podvožnjak Čuleti  
 Vijadukt Lovrinčići  
 Vijadukt Dajčići  
 Vijadukt Sv.Stjepan  
 Vijadukt Rebri  
 Vijadukt Mrzlići  
 Putni prolaz Doli  
 Putni prolaz Katići  
 Putni prolaz Lupoglav  
 Podvožnjak u čvoru Lupoglav  

Nasipi i iskopi

DIONICA                          NASIP(m3)                        ISKOP(m3)

Rogovići-Ivoli                  105 260                              250 547
Ivoli-Cerovlje                   101 167                              130 827
Cerovlje-Lupoglav          362 191                              459 678

Zaštita od buke

Posebna je pažnja posvećena zaštiti od buke u blizini urbanog područja. Predviđeni su zidovi visine 1,5-4,5 m' ovisno o lokaciji.

Pristup parcelama

Predviđen je otkup zemljišta u širini od cca 5,5 m od zaštitne žičane ograde kako bi se gdje god je to moguće osigurao paralelan pristupni put za sve parcele uz autocestu.

TUNEL „UČKA“

- postojeća cijev                           5062 m
- novi tunel                                     5630 m
- razmak između tunela              25-100m
- početak tunela                            km 29+765
- završetak tunela                         km 35+395
- portalna građevina
- istarska strana                           25m
- kvarnerska strana                     12m
- računska brzina                         100km/h
- minimalna visina iznad špilje 37 m
- portal Istra                                   489,719 m.n.v.
- portal Kvarner                             494,793 m.n.v.
- najviša točka                               504,640 m.n.v.
- uzdužni pad                                 0,34/0,40 %
- prometni trak                               2x3,5 m
- rubni trak                                      2x0,35 m
- svjetli otvor                                   56,17m2
- primarna obloga                         5-20 cm (ovisno o kategoriji tla)
- izolacija (100% površine kalote i bokova tunela) PVC 2mm
- obloga tunela 30 cm (beton C 25/30)
- odvodnja (nepropusna zatvorena kanalizacija)

- drenažna odvodnja - ispust u teren
- odvodnja s kolnika - ispust u separatore
- kapacitet odvodnje 200 l/s na 200m kolnika putem šupljeg rubnjaka
- sifonski ispusti zbog sprječavanja širenja vatre kanalizacijom na max 65m
- kanalizacijske cijevi DN 400 - DN 630

- poprečni prolazi

- vozni prolaz svakih 1000m
- interventni prolaz svakih 500m
- pješački prolaz svakih 250m

- zaustavne niše 5 kom (max udaljenost 1000m)
- zaštita opreme na požar 60 minuta
- SOS max 150 m + svi prolazi
- Geotehnika

1. Vapnenci laporoviti 155m
2. Vapnenci foraminiferski/pločasti 1310m'
3. Vapnenci rudistni 2895m'
4. Lapori 580 m'
5. Vapnenci 690 m'

- Sustavi nadzora i upravljanja tunela „Učka“ (nova tunelska cijev)

# Sustav daljinskog upravljanja
1. Napajanje

- 7 novih trafostanica (20/0,4 kV) povezanih u prsten sa starom tunelskom cijevi
- sigurnosno napajanje (14 UPS-a)

2. Prometna signalizacija
3. Video sustav
4. Ventilacija i meteo-sustav
5. Rasvjeta
6. Vatrodojava i vatrozaštita
7. Komunikacije
- SOS
- Radio komunikacije
- Razglas